Contoh Pengamalan Sila Ke 2 Di Rumah, Sekolah, Masyarakat, Bangsa

pengintahu.com – Contoh Pengamalan Sila Ke 2. Sila ke 2 dengan lambangnya rantai, memiliki nilai-nilai pancasila yang luhur untuk di terapkan dalam kehidupan sehari hari baik di rumah, keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Teks pancasila sila kedua sendiri berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab“. Inti makna dari sila ke 2 di sini adalah peri kemanusiaan.

Sehingga nanti ada yang menyebutkan, perbedaan pengamalan sila ke 2 dan 5 adalah, sila ke 2 lebih ke arah peri kemanusiaan sedangkan sila ke 5 lebih ke arah peri kemakmuran.

Dalam melaksanakan nilai-nilai peri kemanusiaan yang tertuang dalam sila ke 2 pancasila, TAP MPR sendiri telah menetapkan 45 butir-butir pancasila sebagai pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila.

Dengan memahami isi dari butir-butir pancasila, kita pun bisa mengamalkan isi sila kedua di berbagai bidang kehidupan dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, sekolah, hingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengamalan sila ke 2 pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dalam perilaku atau sikap sebagai berikut:

Contoh Pengamalan Sila Ke 2 Di Rumah (Lingkungan Keluarga)

Di lingkungan keluarga, pengamalan pancasila khususnya sila ke 2 di antaranya sebagai berikut:

 1. Tidak memperlakukan salah satu anggota keluarga sebagai “pembantu”.
 2. Saling mencintai sesama anggota keluarga sehingga timbul keharmonisan di dalam rumah tangga.
 3. Tidak mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar.
 4. Mengajari anak untuk berlaku sopan santun terhadap orang tua.
 5. Merawat orang tua yang sedang sakit.

Itulah beberapa contoh sila ke 2 di rumah yang baik untuk dipraktikkan.

Contoh Pengamalan Sila Ke 2 Di Sekolah

Contoh pengamalan sila ke 2 untuk anak SD, SMP, SMA dan tingkat pendidikan lainnya di lingkungan sekolah di antaranya:

 1. Semua siswa di sekolah mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis kelami, ras, suku, agama, keturunan, kedudukan sosial, warna kulit, dan perbedaan lainnya.
 2. Tidak melakukan bully terhadap teman atau mengejek teman lainnya.
 3. Tidak melakukan kekerasan, berkelahi, atau tindakan fisik yang membahayakan teman lainnya.
 4. Membantu teman yang kesusahan.
 5. Menjaga suasana kelas agar tetap tenang sehingga tidak mengganggu kelas lainnya atau mengganggu teman lain yang sedang belajar.
 6. Melaksanakan kewajiban masing-masing baik sebagai guru, siswa, atau petugas sekolah lainnya.

Itulah beberapa contoh pengamalan pancasila di sekolah sila kedua.

Baca juga: pengamalan pancasila sila ke 1.

Contoh Pengamalan Sila Ke 2 di Lingkungan Masyarakat

Dalam bermasyarakat, contoh sikap sila kedua yang bisa dilakukan di antaranya:

 1. Tidak menyetel musik keras-keras yang bisa mengganggu tetangga, apalagi jika tetangga sedang sakit.
 2. Menolong tetangga yang tertimpa musibah seperti ada keluarga yang meninggal dunia, dan musibah lainnya.
 3. Tidak menghina tetangga yang ekonominya lebih rendah.
 4. Bermasyarakat tanpa membeda-bedakan ras, warna kulit, suku, agama, kepercayaan, kedudukan sosial, dan perbedaan lainnya.
 5. Menjenguk tetangga yang sedang sakit.

Bentuk Pengamalan Sila Ke 2 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

 1. Memberlakukan hukum secara seimbang, tidak berat sebelah, terhadap masyarakat, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
 2. Menjalin kerja sama dengan negara lain baik bilateral, multilateral atau regional.
 3. Menjalin kerja sama dengan negara lain tanpa membedakan agama, suku, dan sebagainya.

Pengamalan Sila ke 2 Tentang Bencana Alam

Di dalam bencana alam, sila ke 2 yang diamalkan di antaranya:

 1. Melakukan kegiatan kemanusiaan dengan memberikan bantuan baik berupa uang, pakaian layak pakai, makanan, bantuan medis, dan bantuan lainnya.
 2. Dalam memberikan bantuan, tidak memandang persoalan SARA.

Pengamalan Sila Ke 2 Di Tempat Bermain

 1. Tidak menang sendiri pada saat bermain bersama teman.
 2. Tidak mengganggu teman lain yang sedang bermain.
 3. Jika ada teman bermain yang jatuh, segera ditolong bukan ditertawakan.
 4. Tidak memaksa meminjam mainan teman, jika tidak boleh maka tidak boleh mengambil paksa.

Di artikel selanjuatnya, akan kita bahas contoh pengamalan sila ke 3 4 5.

Itulah berbagai gambaran contoh pengamalan sila ke 2 di dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan rumah, keluarga, sekolah, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.